Privacy Policy

Algemene Verordening Gegevensbescherming


Stichting Row for IMPACT, gevestigd aan: Zeeweg 27a, Callantsoog, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.


Contactgegevens


Stichting Row for IMPACT, Zeeweg 27a, 1759 GS Callantsoog +316 55 75 44 63
www.rowforimpact.nl
Bettina de Wild is de Functionaris Gegevensbescherming van Row for IMPACT. Zij
is te bereiken via rowforimpact@gmail.com


Persoonsgegevens die wij verwerken


Row for IMPACT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht
van de persoonsgegevens die wij verwerken:


● Voor- en achternaam
● Adresgegevens
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● IP-adres
● Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een
profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
● Locatiegegevens
● Gegevens over uw activiteiten op onze website
● Internetbrowser en apparaat type
● Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16
jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van
hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder
die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via rowforimpact@gmail.com, dan verwijderen wij
deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken


Team Row for IMPACT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


● Het afhandelen van uw betaling
● Verzenden van onze nieuwsbrief
● U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren
● U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


Row for IMPACT analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw
voorkeuren.


Row for IMPACT verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming


Row for IMPACT neemt geen besluiten, op basis van geautomatiseerde
verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Row for IMPACT) tussen zit.


Bewaartijd persoonsgegevens


Row for IMPACT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een
bewaartermijn van 48 maanden voor alle (categorieën) persoonsgegevens.


Delen van persoonsgegevens met derden


Row for IMPACT verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken
in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Row for
IMPACT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Row for IMPACT gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet
of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt
u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Row for IMPACT en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u
of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar rowforimpact@gmail.com. Om er zeker van te zijn
dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Row for IMPACT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat
kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Team Row for IMPACT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met rowforimpact@gmail.com.