top of page
  • romysalomons

YB tracker, what am I looking at exactly?

English below!


Voor de mensen die niet thuis zijn in de nautische terminologie een kleine uitleg over de gegevens die je ziet als je de Row for Impact dames volgt via de YB-tracker app of via de website. https://yb.tl/skajdi2120#


Snelheid

Speed wordt weergegeven in knots, in het Nederlands knopen. Eén knoop is één nautische mijl per uur. Sommige mensen hebben het wel eens over knoop per uur maar dat is onjuist omdat het ‘per uur’ al in de definitie van knoop zit. Eén nautische mijl is 1852 meter. Met een snelheid van 2.7 knopen leggen de dames dus in één uur 2.7*1852 is 5000 af. Een gemiddelde snelheid van 5 km/u.

Het betreft de snelheid over de grond (speed over ground, afgekort tot SOG). Dit is iets anders dan de snelheid door het water (speed through water, afgekort tot STW). Op het water kun je stroom mee of tegen hebben. Zeker bij lager snelheden heeft dit een grote invloed op je werkelijke snelheid. Vergelijk dit met het lopen op een rolband. Loop je bij de sportschool op een rolband die in tegengestelde richting even snel draait als je loopt, dan blijf je op dezelfde plek. Loop je bij Schiphol op een rolband die met je meedraait met dezelfde snelheid dan ga je twee keer zo snel vooruit. Zo is het op het water ook. Roei je met een snelheid van 3 knoop en je hebt 1 knoop stroming tegen dan is je SOG 2 knoop. Heb je diezelfde stroom mee dan wordt je SOG 4 knoop. Twee keer zo snel dus. In de YB tracker kun je niet alleen de wind zien maar ook de stroming. Om dat te kunnen doen klik je op het driehoekje naast ‘showing wind’.


Distance to finish

Dan zie je nog de DTF staan. Dat betekent ‘distance to finish’, het aantal mijlen dat ze nog moeten afleggen voor ze bij de finish zijn, berekend via de kortste weg. Op dit moment zegt dit nog niet heel veel. Bij de verschillende teams worden verschillende afwegingen gemaakt over de te volgens route. Niemand kiest de kortste route. We zien alle teams vrij ver zuidwaarts gaan omdat er een lagedrukgebied met forse tegenwind wordt verwacht. De kortste weg naar de finish is dus niet de beste weg. Daarom moeten we nu ook nog niet zoveel waarde hechten aan de volgorde zoals die op de tracker wordt weergegeven.

Tot slot de Distance (last 24 hrs). Dat lijkt voor zich te spreken maar behoeft wel enige uitleg. Op basis van de snelheid 2.7 maal 24 uur zou je mogen verwachten dat ze een afstand van ongeveer 65 nm zouden afleggen en dat klopt ook. De 40 nm die in het overzicht staat betreft de goedgemaakte afstand, met andere woorden, het aantal nautische mijlen dat ze dichter bij de finish zijn gekomen. Omdat ze niet rechtstreeks naar de finish varen is de goedgemaakt afstand dus aanzienlijk kleiner dan de afgelegde afstand. Later in de race zal dit getal oplopen omdat ze dan een steeds directere koers naar de finish zullen gaan volgen.


Vragen? Stel ze dan gerust!


Steun Row for Impact

De dames van Row for Impact zijn aan dit avontuur begonnen om zoveel mogelijk IMPACT te maken voor de Mentelity Foundation. Wil jij ze een steuntje in de rug geven? Doneer hier!

 

YB Tracker, what am I looking at exactly?


For the people who are not familiar with nautical terminology, a small explanation about the data you see when you follow the ladies of Row for Impact via the YB-tracker app or via the website: https://yb.tl/skajdi2120#


Speed

Speed ​​is shown in knots. One knot is one nautical mile per hour. Some people sometimes talk about knot per hour, but that is incorrect because 'per hour' is already in the definition of knot. One nautical mile is 1,852 meters. With a speed of 2.7 knots, the ladies cover 2.7*1852 is 5000m in one hour. An average speed of 5 km/h.

It concerns the speed over the ground; SOG. This is different from the speed through water; STW. On the water you can go with or against the current. Especially at lower speeds, this has a major influence on your actual speed. Compare this to walking on a treadmill. If you walk at the gym on a treadmill that rotates in the opposite direction and as fast as you are walking, you stay in the same place. If you walk at Schiphol on a roller conveyor that rotates with you at the same speed, you will progress twice as fast. That's how it is on the water. If you row at a speed of 3 knots and you have 1 knot of current against you, your SOG is 2 knots. If you have the same current with you, your SOG will become 4 knots. So twice as fast. In the YB tracker you can see not only the wind but also the current. To do that, click on the triangle next to 'showing wind'.


Distance to finish

Then you will still see the abbreviation DTF. That means 'distance to finish', the number of miles they still have to travel before they reach the finish, calculated via the shortest route. At the moment this doesn't say much. Different teams make different considerations about the route to follow. Nobody chooses the shortest route. We see all teams moving quite far south as a low-pressure area with strong headwinds is expected. The shortest way to the finish is therefore not the best way. That is why we should not pay a lot of attention to the order as it is displayed on the tracker.

Lastly, distance (last 24 hrs.). This seems obvious, but needs some explanation. Based on the speed of 2.7 times 24 hours, you would expect them to travel a distance of about 65 nm and that is correct. The 40 nm shown in the overview refers to the made-up distance, in other words, the number of nautical miles they have come closer to the finish. Because they do not sail directly to the finish, the recovered distance is therefore considerably smaller than the distance covered. Later in the race this number will increase because they will then follow an increasingly direct course to the finish.


Questions? Feel free to ask!


The ladies of Row for Impact started this journey to make as much IMPACT for the Mentelity Foundation. Do you want to give them that extra push? Donate here!

342 views

Recent Posts

See All
bottom of page