• romysalomons

Weerbericht door onze Berend Raap!

Updated: Dec 29, 2021

English below!


De windvoorspellingen voor de komende week zijn gunstig. Aanstaande donderdag zal de wind een beetje wegvallen maar ze houden toch steeds een lekkere rugwind. Wel zullen ze meer last krijgen van deining dwarsscheeps. Er ligt een behoorlijke depressie midden op de Atlantische Oceaan (het gele rondje, zie afbeelding) waar ze mogelijk wat last van zullen krijgen.

De golven zullen oplopen naar zo'n twee tot drie meter. Gelukkig is de golfperiode, de tijd die tussen twee golftoppen zit, niet heel kort dus dat is echt een deining maar dan wel een stevige deining.

Berend, wat zijn die gekleurde pijltjes?

Wist je dat er golfrichtingen kunnen komen afkomstig van verschillende gebieden? Dat kan je duidelijk zien op de afbeelding met de groene, oranje en lichtblauwe pijlen.

De huidige positie is waar de pijlen op staat gericht.

Je moet je voorstellen dat er noordelijk van hen een storm kan zijn die de zee opzweept (oranje) maar meer zuidelijker kan een andere storm zijn die van daar de zee in beweging brengt (groen).


Verwacht het onverwachte...

Het is vaak dat een tweede golfpatroon je de das omdoet. Denk je net dat je gewend bent aan een bepaald ritme en zit je een broodje te eten dan komt er plotseling een golf over uit een volstrekt onverwachte richting. Golven die op elkaar botsen en daardoor een totaal onverwachte slinger aan je boot geeft. En daar gaat je broodje pindakaas!

Op zee moet je altijd het onverwachte verwachten...


Row for Impact is op dit moment roeiend de Atlantische Pceaan aan het oversteken om zoveel mogelijk IMPACT te maken voor de Mentelity Foundation! Geef ze een steuntje in de rug en doneer, klik hier.

 

Weather forecast by our weatherman Berend Raap!


The wind forecast for the coming week are favorable. Next Thursday the wind will drop a little, but they will keep a nice tailwind throughout. However, they will suffer more from sideways waves. There is a considerable depression in the middle of the Atlantic Ocean (the yellow circle, see image) that may bother them.

The waves will rise to about two to three meters. Fortunately, the wave period, the time lapse between two wave tops, is not that short, so it’s really just a swell but quite a solid swell.

Berend, what are those colored arrows?

Did you know that there can be wave directions coming from different areas? You can clearly see that in the image with the green, orange and light blue arrows.

The current position is where the arrows are pointing.

You have to imagine that there may be a storm north of them that whips up the sea (orange) but more southerly there may be another storm that moves the sea from that direction (green).

Expect the unexpected...

It is often that the second wave pattern that gives you the difficulty. Just as you think that you are used to a certain wave rhythm and you decide to have a sandwich, when a surprise wave suddenly appears from a completely unexpected direction. Waves that collide with each other can give a totally unexpected twist to your boat. And there goes your peanut butter sandwich! At sea you should always expect the unexpected...

Row for Impact is currently rowing across the Atlantic ceaan to make as much IMPACT as possible for the Mentelity Foundation! Give them a helping hand and donate, click here.76 views

Recent Posts

See All