• romysalomons

Weather forecast by Berend Raap

Updated: Dec 19, 2021

Weather forecast in English below!


De start van de Talisker Ocean Challenge 2021 lijkt onder prima omstandigheden plaats te kunnen vinden.

Azoren Hoog

De boten kunnen vertrekken met een lekker briesje in de rug. Iedereen die wel eens naar Piet Paulusma of een andere weerman heeft geluisterd heeft de term 'Azoren hoog' wel eens langs horen komen. Het Azoren hoog is een hogedrukgebied dat min of meer permanent met zijn kern boven de Azoren ligt. Omdat de wind rechtsom om een hogedrukgebied draait zorgt dit voor een stabiele wind die ter hoogte van de Canarische eilanden uit Noordoostelijke richting komt en naar mate de roeiers verder oostwaarts gaan meer naar het oosten zal draaien. Dit zijn de fameuze passaatwinden van oost naar west. Het Azorenhoog ligt stevig op zijn plek en de omstandigheden lijken dus perfect. Met nadruk op 'lijken' want deze ogenschijnlijke kalmte bedriegt. Hoog op de atlantische oceaan, ergens tussen Groenland en IJsland zit een beest van een depressie die lokaal voor windsnelheden van 60 knopen en meer zorgt (9 Bft). Inmiddels hebben we ook gelezen over de grote ravage die een tornado heeft aangericht in Kentucky en de daarbij horende depressie gaat ook weer richting Groenland. Zo lijkt er een trein van depressie in het noordelijk deel van de atlantische oceaan langs te komen waarbij de ene depressie wordt afgewisseld door een volgende. Hoewel meer dan 4000 km verwijderd zijn het deze depressies waar de roeiers veel last van zullen gaan krijgen. De hoge windsnelheden zorgen namelijk voor een zeer onrustige zee waarbij de golfrichting dwars staat op de te varen koers.

Kotskoers

Met wind in de rug en golven van opzij zit je dan in de 'wasmachine'. Je wordt continu in zowel lengterichting als in zijwaartse richting heen en weer geslingerd waarbij de boot letterlijk een speelbal is van de golven. We noemen dit niet voor niets een 'kotskoers'. Nu weet iedereen dat het oversteken van de Atlantische oceaan andere koek is dan een roeitochtje op het Sneekermeer. Als je zes weken op zee zit kun je niet verwachten dat je al die tijd perfecte omstandigheden hebt. Het vervelende echter is dat de roeiers zo vroeg in de race met deze omstandigheden geconfronteerd gaan worden. Het lichaam moet dan nog wennen aan het 'ritme van de zee'. Je bent nog niet 'ingeslingerd'. Dat zal ongetwijfeld de reden zijn geweest dat de organisatie het eerste (en enige) verplichte waypoint, het punt op de route waar ze verplicht langs moeten varen, zo'n 75 Nm (140 km) zuidelijker heeft gelegd dan in eerste instantie de bedoeling.


Keuzes maken

De roeiers blijven op die manier iets langer in de luwte van de eilanden en krijgen iets meer tijd om zich aan te passen aan de omstandigheden. De te varen koers is altijd een afweging tussen een zuidelijker maar langere koers met een grotere kans op goede omstandigheden en een noordelijker, kortere koers met een groter risico op zware omstandigheden. Met de keus voor een zuidelijker waypoint dwingt de organisatie alle roeiers naar een zuidelijker koers. Vanaf daar mogen ze zelf de koers bepalen naar de finish. Zondag 12 december om 12.49 (Nederlandse tijd) zullen de vrouwen van 'Row for Impact' van wal steken en eerst nog weinig merken van de verrassingen die de Atlantische Oceaan voor hen in petto heeft. ______

Weather forecast in English by Berend Raap


It looks like the start of the Talisker Whisky Atlantic Challenge 2021 will be taking place under quite favourable circumstances. The boats will be able to depart with a light breeze on the stern. Anyone who has ever listened to Piet Paulusma or another weatherperson, has likely heard the term the ‘Azores High’.


The Azores High

The Azores High is a region with relatively consistent high pressure which can be found more or less permanently above the Azores. Because the wind moves to the right around a high pressure area, it causes a stable wind which comes from a north-easterly direction around the Canary Islands, and as the rowers progress further eastwards, the wind direction changes more towards easterly. These are the infamous Trade Winds, or Easterlies, moving from east to west. The Azores High is stable in its location and so the conditions seem to be perfect. The emphasis is on ‘seem’ as this apparent calm can be deceiving. High on the Atlantic Ocean, somewhere between Greenland and Iceland, lies a beast of a depression that causes windspeeds of 60 knots or more (9 on the Beaufort Scale) locally. In the meantime, we also learned about the massive devastation caused by a tornado in Kentucky and the associated depression is making its way to Greenland. So it seems like there is a convoy of depressions travelling in the northern part of the Atlantic where one depression is being traded for another. Although they will be more than 4,000km away, these depressions will affect the rowers massively. The high windspeeds cause turbulent seas and the direction of the waves is perpendicular to the rowers course.


Puke path

Wind blowing on the stern and waves hitting the sides, causes a ‘washing machine’ effect. You’re being thrown lengthways as well as sideways and the waves will effectively play with the boat like a toy ball. This routing is known as a ‘puke path’. Now, everyone will know that crossing the Atlantic Ocean is quite a different kettle of fish than a leisurely row on the Sneekermeer. If you spend six weeks at sea, you can’t expect to have perfect conditions all the time, but the annoying thing is that the rowers will be confronted with this situation so early on in their race. The body still has to get used to the ‘rhythm of the sea’. You’ve not yet been conditioned to being hurled around. Undoubtedly this will have been the reason that the organisation has set the first (and only) mandatory waypoint, a point the rowers have to pass, about 75 Nm (140km) further south than initially planned. This way the rowers stay in the shelter of the islands and so get a little more time to adjust to the conditions.


North or south?

There is always a consideration between a longer, more southerly route with an increased chance of more favourable conditions and a shorter, more northerly course with a greater risk of more challenging conditions. By selecting a southerly waypoint, the organisation effectively forces all rowers towards a more southerly route. After the waypoint, the rowers are free to select their course towards the finish in Antigua. Sunday 12th December at 12:49 (Dutch time) is the start time of the ‘Row for IMPACT’ women, where at first they won’t notice too much of all the surprises the Atlantic Ocean has in store for them.


21 views

Recent Posts

See All