• romysalomons

Race update 6 | Ostriches aren’t that crazy after all..

English below!


Geen direct telefoongesprek maar wel veel berichten vanaf de oceaan. Afgelopen week waren ze halverwege en gaan nu lekker terugtellen naar de finish. Die is overigens nog niet direct in zicht maar gezien de afstanden die ze de vorige dagen hebben geroeid komt het record van 48 dagen wel een beetje dichterbij. Natuurlijk is het pas over als ‘the fat lady’ heeft gezongen maar vooralsnog gaat dat goed.


Teamwork makes the dreamwork

Iets minder leuk is het dat ze ingehaald zijn door de dames van ExtraOARdinary want die roeien ook gewoon goed. Enfin, zoals gezegd, het is nog lang niet over en we hopen met z’n allen dat ze dat team kunnen inhalen. Op dit moment hebben ze besloten om ’s nachts niet te roeien want de golven zijn té hoog. Het vergt nogal wat techniek om de riem precies op de golftop in te steken en een slag maken.

Als je dat niet goed doet en je riem steekt in het luchtledige is de kans groot dat je de golf er vanonder op krijgt. Ze zijn bang dat de riem dan misschien breekt en ‘s nachts is het zicht té slecht om goed te kunnen roeien. De wind staat nog steeds gunstig en duwt ze in de goede richting. Daarom durven ze dit ’s nachts wel aan. Ze roeien overdag in regenpak want als de golven erg hoog zijn, slaan ze over de boot en als het echt niet gaat, liggen ze lekker te chillen in de beide cabines. Vanaf maandag wordt de wind wat minder en overdag roeien ze sowieso door. Debby wilde heel graag de oceaan over roeien voor het surfen op de golven en nu het echt zover is, is het toch wel eng. Dan blijkt de kracht van een goed team en omdat de andere dames er veel vertrouwen in hebben, komt het gewoon weer goed.


Lekker droog bezig Debby

Om de dagen door te komen en de sleur een beetje te doorbreken, want hé het is natuurlijk wel heel veel van hetzelfde, verzinnen ze steeds nieuwe dingen. Debby heeft minstens één keer per dag een droge opmerking waar ze veel lol om hebben. Ze luisteren veel naar muziek en doen Raad een Plaat. Ze luisteren naar een boek met 21 lessen van de 21 eeuw en discussiëren daarover. Elk uur worden de wind en de golven besproken. Ze kijken uit naar de peptalk van de mapmannen en zijn dan wel een uurtje zoet met het bepalen van nieuwe technieken die ze nog nooit 24 uur vol hebben kunnen houden😊 Gelukkig hebben ze vooral ook veel lol om zichzelf en als iemand er ff doorheen zit, pakken ze het samen op en maken het weer gezellig. Soms valt er iemand bijna in slaap tijdens het roeien en dan halen ze haar er weer bij met een praatje pot over bijvoorbeeld het bakken van een taart en hoe maak ik het ideale tuinontwerp en dan gaat het weer.


Geheime briefjes

Soms zijn ze juist wat stiller en vertellen iets over een herinnering. Ze hebben het boek van Bibian geluisterd en ze gebruiken haar teksten als ze het ff niet weten. Als ze in een snackpack een briefje vinden, vertellen ze elkaar over die persoon. Ze genieten van de enorme hoeveelheid sterren en regelmatig zien ze een vallende ster en bedenken dan welk overleden persoon ze een knipoog geeft en delen de herinneringen.

Het eten is altijd een dankbaar mopperonderwerp. Ze hebben alle zakjes wel gehad en ondanks de mooie namen zijn ze die wel zat. Wat ruilen, wat mixen en dan proppen maar. Leve de kaascrackers en de oude Leidse kaas én niet vergeten, de stroopwafels.


Onze held, onze stuurautomaat

Ze hebben heel veel luxe artikelen mee zoals een pedicuresetje, scheermesjes, lekker luchtjes en lekkere zeepjes enzo maar het meest gewaardeerde luxe artikel is toch wel de stuurautomaat. Die doet zijn werk zó goed. Hij loodst ze over hoge golven en corrigeert steeds de koers, daar kunnen ze niet met de hand tegen sturen. Steeds controleren of het apparaat niet te warm wordt, een aai over het bolletje en met kleine piepjes en bliepjes brengt hij ze in de beste koers naar Antigua.


Tja en dan die struisvogels….. Er is steeds een mooie link te maken met dat wat de dames aan het doen zijn en waarom en de uitspraken van Bibian Mentel maar deze kan ik maar slecht plaatsen. Misschien het feit dat hun eten als een steen op de maag ligt want dat ze (de struisvogels natuurlijk) hun kop in het zand streken is een fabeltje. Nou ja, wie het weet, mag het zeggen…


De dames van Row for Impact zijn aan dit avontuur begonnen om zoveel mogelijk IMPACT te maken voor de Mentelity Foundation. Wil jij ze een steuntje in de rug geven? Doneer hier!

 

Race update 6 | Ostriches aren’t that crazy after all..


There was no direct phone call this week, but we did get many messages from the ocean. Last week they were halfway through and they are now counting down to the finish. It’s not yet directly in sight but given the distances they have rowed the previous days, the record of 48 days is getting closer. Of course it is not over until the fat lady sings, but for the time being it’s going well.


Teamwork makes the dreamwork

Not so nice is that they have been overtaken by the ladies of ExtraOARdinary because they are also rowing great. Anyway, as I said, it's far from over and we all hope that they can catch up with them.

Right now, they have decided not to row at night because the waves are too high. It takes quite a bit of technique to insert the oar exactly on the wave top and make a stroke. If you don't do that properly and stick your belt in a vacuum, chances are you'll catch the wave from underneath. They are afraid that the oar may break and the lack of visibility at night means it is harder to row well. The wind is still favorable and pushes them in the right direction, hence they dare to do this at night. During the day they row in rain suits because when the waves are very high, they hit the boat but if they really can’t row, they are all relaxing in the cabins. From Monday the wind will be less, and during the day they are rowing anyway. Debby really wanted to row across the ocean to surf the waves and now that it's really happening, it's quite scary. But then the strength of a good team counts, because the Iris and Bettina have a lot of confidence, and so everything works well.


Debby's dry humor

To get through the days and break the rut a bit, because hey it's a lot of the same every day, they keep coming up with new things. Debby has a dry comment at least once a day that they have a lot of fun with. They listen to a lot of music and do Raad een Plaat (guess a song). They listen to a book with 21 lessons of the 21st century and discuss it. Every hour the wind and the waves are discussed. They look forward to the pep talk of the map men and are then they are kept busy for an hour while deciding new tactics which they have never yet been able to keep up for 24 hours 😊.Fortunately, they also have a lot of fun and if someone is having a tough time, they club together and raise the team spirit. Sometimes someone almost falls asleep while rowing and then they bring her back in with a chat about, for example, baking a cake and how do I make the ideal garden design and then it all works again.


Secret notes

Sometimes they are a bit quieter and tell something about a memory. They have listened to Bibian's book and they use her lyrics when they don't know what to do. If they find a note in a snack pack, they tell each other about that person. They enjoy the huge number of stars and regularly they see a falling star and then think about which deceased person gives them a wink and share the memories.


The food is always a grateful subject for a good moan. They have had enough of all the bags and despite the beautiful names they are fed up with it. Some swapping, some mixing and then cramming the food in. Long live the cheese crackers and the old Leiden cheese and don't forget, the stroopwafels.


Appreciating the luxurious stuff

They have a lot of luxury items with them such as a pedicure set, razor blades, nice smells and nice soaps and so on, but the most appreciated luxury item is… the autopilot. It does its job so well. It guides them over high waves and always corrects the course, they cannot steer anywhere near as good by hand. They are constantly checking that the device does not get too hot, give it a pat on the head and with small beeps and bleeps he brings them on the best course to Antigua.


Well and then those ostriches..... There is always an interesting link to be made with what the ladies are doing and the statements of Bibian Mentel but I struggle to place this one. Perhaps the fact that their food feels like a heavy weight in their stomach and because the myth is that they (the ostriches of course) stick their heads in the sand. Well, who knows...


The ladies of Row for Impact started this journey to make as much IMPACT for the Mentelity Foundation. Do you want to give them that extra push? Donate here!385 views

Recent Posts

See All