top of page
  • romysalomons

Race update 4 | Think in possibilities

English below


Het blijkt toch moeilijker om contact te hebben met de ‘three women in a boat’. Soms zitten we er helemaal klaar voor maar dan blijft het erg stil aan de andere kant…..

Maar, deze blog heet niet voor niets ‘in mogelijkheden denken’ dus daar verzinnen we ook wel weer wat op en halen het nieuws op een andere manier.


'Mapman' Dick

Het laatste gesprek dat we voerden met ze was twee dagen geleden dus even een opsomming tot nu toe. Ze hebben veel moeten roeien in de windstilte in afwachting van het aantrekken van de westenwind. Dat begint nu gelukkig door te zetten en ze hebben daar voordeel van. Ze zitten wat noordelijker dan hun directe concurrent maar volgens Dick, de ‘mapman’ is dit een goede koers om de wind op te pakken. Ze roeien heerlijk samen en vinden het alle drie nog steeds heel leuk en zien er niet tegenop om aan hun roeidienst te beginnen. Lekker knallen en stevig doorroeien, daar zijn ze toch echt goed in!


Het was raar om in zo’n windstilte te zitten. De oceaan was op een gegeven moment echt heel vlak en toen hebben ze van de gelegenheid gebruik gemaakt om de onderkant van de boot te poetsen en wat te dobberen rond de boot.


Hoor ik nou een walvis?

Het roeiregime van dagelijks 2 op – 1 af en ’s nachts 1 op – 2 af bevalt tot nu toe goed. Ze hebben er geen moeite mee om alleen te roeien in het donker. Bettina vertelde dat ze van de week in het stikkedonker aan het roeien was en het was superstil. Ineens een hoop gespetter naast haar en ze schrok er toch wel een beetje van. Uiteindelijk bleek het een dolfijntje te zijn dus dat viel alles mee. We hebben haar maar niet verteld van het filmpje van een ander team met een walvis😊

Natuurlijk zijn we benieuwd of het is wat ze zich er van voorgesteld hebben van te voren. Maar je kunt echt van te voren niet bedenken wat een ongekende ervaring het is om in een omgeving te zijn die alleen maar water is. Het is een constante bewegende watermassa. Ze worden door de zwel of deining opgetild en weer naar beneden gevoerd in een soort doorlopend, bewegend heuvellandschap. Soms zie je de horizon en soms dus helemaal niet. Zeeziekte is nu wel overwonnen hoewel dat de eerste paar dagen echt lastig was. Niet spugen maar gewoon te beroerd om te eten.


Debby saves the day!

Ze hebben een dagje langzaam gevaren toen Debby bezig was met het repareren van de watermaker. Wat een held! De andere dames zijn echt zó blij dat ze dan kon want met de hand kost veel tijd (roeitijd) en energie. Het bleek dat er een lekkage in een slang zat die achter in de slaapcabine loopt en daarom hebben ze het ook niet direct doorgehad. Nu is alles weer in orde, nog af een toe een beetje lekwater maar dat is minimaal. ‘Denken in mogelijkheden’ ook hier.

Overigens is ook duidelijk geworden wat er met de stuurinrichting aan de hand was. Deze lagen alle drie bij elkaar en dan gaan ze dus storing geven aan elkaar. Vraag niet waarom want dat weet niemand. Gelukkig is die ene dus niet kapot en hebben ze de twee andere ergens anders op de boot opgeborgen.


Slapen in een chipszak

Het is koud, vooral ’s nachts. Ook daar weer een staaltje ‘in oplossingen denken’. Ze liggen onder de rescuedeken want anders kwamen ze niet in slaap. Volgens Bettina is het net of je in een chipszak ligt te slapen want het knispert precies zo. Maar.. doel telt, het is lekker warm. Ze hadden niet verwacht dat het na zonsondergang zo koud zou zijn. Nu, met de draaiende wind voelen ze dat het weer warmer wordt dus kunnen de Laysdekens😊 weer opgeborgen. Iris mist haar joggingbroek en Debby haar tulband. Geen idee waar dat voor is maar dat komt vast nog wel eens.


Ze zijn heel benieuwd wat de andere teams doen en hoe ze zich verhouden tot hun directe concurrenten. Dat geeft Romy ze allemaal door. Het zegt natuurlijk niet zo heel veel want er kan nog zoveel gebeuren en veranderen. Hopelijk na de Kerst weer een nieuw contact.


De dames van Row for Impact zijn aan dit avontuur begonnen om zoveel mogelijk IMPACT te maken voor de Mentelity Foundation. Wil jij ze een steuntje in de rug geven? Doneer hier!

 

Race update 4 | Think in possibilities


It turns out to be a little more difficult to have contact with the 'three women in a boat'. At times we are ready and waiting for the call, but then it remains very quiet on the other side...

But, this blog is not called 'thinking in possibilities' for nothing, so we also come up with something and get their news in a different way.


'Mapman' Dick

The last conversation we had with them was two days ago so this is a summary so far. They had to row a lot in the windlessness in anticipation of the west wind picking up. Fortunately, that is now starting to continue and they benefit from it. They are a bit further north than their direct competitor but according to Dick, the 'map-man' this is a good course to pick up the wind. They like rowing together and all three still enjoy it very much and are not afraid to start their rowing shift. Putting their backs into it and rowing hard, they are really good at that!


It was strange to be in such a windlessness. The ocean was really flat at one point and then they took the opportunity to polish the bottom of the boat and swim around the boat.


Did I hear a whale?

The rowing regime of daily 2 hours on – 1 hour off and at night 1 hour on – 2 hours off is working well so far. They have no problem rowing alone in the dark. Bettina said she was rowing in the pitch black darkness this week and it was super quiet. Suddenly there was a lot of splashing next to her and she was a bit shocked. It turned out to be a dolphin so that wasn't too bad. We didn't tell her about the video of another team with a whale around their boat!😊


Of course we are curious if the experience is what they had imagined beforehand, but you can't truly imagine in advance what an unprecedented experience it is to be in an environment that is only water. It is a constantly moving body of water. They are lifted by the swell and brought back down into a kind of continuous, moving hilly liquid landscape. Sometimes you see the horizon and sometimes you don't see it at all. Seasickness has now been overcome, although that was really difficult in the first few days. No vomit, but just feeling sick enough not to eat.


Debby saves the day!

They progressed slowly for a day when Debby was busy repairing the water maker. What a hero! The other ladies are so happy that she could do this because by hand making water takes a lot of time (rowing time) and energy. It turned out that there was a leak in a hose that runs in the back of the sleeper cabin and that is why they did not immediately notice it. Now everything is fine again, occasionally a little leaking water but that is minimal. Also 'Thinking in possibilities' here.

Incidentally, it has also become clear what was going on with the steering. All three autopilots were kept together which caused them to malfunction. Don't ask why because no one knows. Fortunately, that one is not broken and they have the other two stored somewhere else on the boat now.


It's cold, especially at night. Again, an example of 'thinking in solutions'. They sleep under the rescue blanket because otherwise they would not have been able to fall asleep. According to Bettina, it's like sleeping in a crisp bag because it crackles exactly like that. But… it is the goal that counts, it's nice and warm. They didn't expect it to be so cold after sunset. Now, with the rotating wind they feel that the weather is getting warmer so the ‘crisp blankets’😊 can put away again. Iris misses her sweatpants and Debby her turban. No idea what that's for but that will probably come clear at some point.


They are very curious about what the other teams do and how they compare to their direct competitors. Romy passes that information on to them. Of course, it doesn't mean that much because so much can still happen and change. Hopefully we will make contact again after Christmas.


The ladies of Row for Impact started this journey to make as much IMPACT for the Mentelity Foundation. Do you want to give them that extra push? Donate here!


443 views

Recent Posts

See All
bottom of page