top of page
  • Ingeborg Dashorst

Race update 3 | You always have a choice

Race update in English below


Eindelijk een telefoontje!

Eindelijk, eindelijk een telefoontje vanaf de Atlantische Oceaan. Er was nog een klein berichtje toen ze nog onder de rook van Hierro voeren maar daarna bleef het stil. En dat terwijl we natuurlijk allemaal razend benieuwd zijn hoe het ze de eerste dagen is vergaan.

Dus het belangrijkste eerst: het gaat uitstekend!

Langzaamaan komen ze in hun ritme. De eerste dagen waren niet makkelijk, toch veel last van katterigheid en zeeziekte en eten was moeilijk. Sinds woensdag merken ze dat ze ingeslingerd raken en kunnen ze weer eten. Ze zijn gecontroleerd door de organisatie, die doen dat in de eerste weken wat vaker; bijv. als je 10 dagen zeeziek blijft, word je van boord gehaald omdat je anders dreigt te verdrogen. Dat is gelukkig niet aan de orde want ze varen in relatief rustig weer.


Zuidelijke koers

Het zal iedereen opgevallen zijn dat ze behoorlijk zuidelijk van de rechte koers naar Antiqua varen met z’n allen. Dat heeft te maken met een behoorlijke storm noordelijker op de oceaan en die veroorzaakt forse tegenwind op de originele koers. Als je daarin terecht komt, moet je erg lang op het para-anker blijven liggen en zorgen dat je niet teruggeblazen wordt. Berend, de weerman schrijft hier uitgebreid over, de teksten zullen ook op de website komen, echt leuk! Ze liggen nu in een windstil gebied en daarom moet er hard geroeid worden, het is echt puur op kracht. Vanaf dinsdag neemt de wind wat meer toe en dan kunnen ze met wind mee richting het westen, richting Antigua. Je kunt ze goed volgen op de app van YB Races en dan Talisker Whisky Atlantic Challenge aangeven. Ze hebben een mooi roze-oranje pijltje.

Ze zijn heel gefocust en fanatiek. Veel blaren maar ze voelen zich fysiek heel goed, zie de grote glimlach op Bettina’s gezicht op een eerder gepubliceerde foto.


Stuurautomaat valt uit

Kleine hobbel want tijdens één van de nachten viel de stuurautomaat uit. Dat betekende dat ze zelf moesten sturen en dat is lastig want dat gaat ten koste van rust en slaaptijd. Enfin, gelukkig hebben ze er drie aan boord en inmiddels loopt het weer prima! Overigens, een stuurautomaat houdt de boot op een vaste kompaskoers en als er weinig snelheid is, moet deze heel veel sturen en kan daardoor oververhit raken. Of dat hier de oorzaak is, vertelt het verhaal niet maar bottom line is dat de tweede het doet.


Wildlife

Ze zijn zó onder de indruk van al het ‘wild life’ onderweg. Veel dolfijnen, een schildpad en ze hebben een lifter, een vogel die met ze meevliegt en soms zelfs meevaart. Maar het allermooiste zijn de nachten met de heldere sterrenhemel. Ze zagen een soort regenboog vanwege het maanlicht en zeevonk; ze hebben genoten van vallende sterren dus genoeg te zien en te beleven. Geen van de drie heeft het roeien ‘s nachts als eenzaam ervaren tot nu toe.

Het ritme dat ze nu aanhouden is overdag 2 uur roeien en 1 uur rust. ’s Nachts 1 uur roeien (alleen) en 2 uur rust. Het slapen in die periode gaat bij alle drie goed. In de dagelijkse uurtjes rust wordt er gedoezeld, gegeten, gewassen, geappt, gebeld, gefotografeerd en naar de wc gegaan (haha dat is niet meer dan een emmertje hoor).

Dus…het gaat goed met ze. Ze zijn bezig met hun droom. De gedachtegang hier achter is toch wel dat ze alle drie de keuze hebben gehad om dit avontuur aan te gaan, de keuze hebben gemaakt om het ook echt te gaan doen, een benijdenswaardige keuze met veel durf. Dat is het belangrijkste: you always have a choice!!


Doneer aan de Mentelity FoundationRace update in English


Finally a phone call!

Finally, a phone call from the Atlantic Ocean. We already received one message when they were still rowing under the island Hierro but after that it remained quiet, while we were wondering how they were doing in their first few days.


So firstly the most important thing: it's going really well!


Slowly they are finding their rhythm. The first few days were not that easy, with cattiness, seasickness and eating was also difficult. Since Wednesday, they notice that they are getting used to being thrown around the boat, they can eat again. They have been checked by the organization, who do that more often in the first weeks; e.g. if you remain seasick for 10 days, you will be taken off board because otherwise you risk dehydration. Fortunately, that is not the case because they sail in relatively calm weather.


Going south

You may have noticed that they sail quite far South of the straight course to Antiqua. That has to do with a considerable storm further North and that causes strong headwinds on the original course. If you end up in this, you have to stay on the para-anchor for a very long time to make sure that you are not blown backwards. They are currently in a windless area and so there is a lot of rowing to be done, it comes down to pure strength as there is no assistance from any wind movement. From Tuesday the wind increases a little and then they can move with the direction of the wind to the west, towards Antigua. It is great to follow them yourself on the app of YB Races and then add the Talisker Whisky Atlantic Challenge 2021 race. They have a beautiful pink-orange arrow, marking their boat. You can also see the other teams on the map and leaderboard.


They are very focused and fanatical. Lots of blisters but they feel physically very good, as you can see from the big smile on Bettina's face on the recently published photo.


Autopilot failing

There has been a small hurdle due to the autopilot failing during one of the nights. That meant that they had to steer themselves and that is difficult because that is at the expense of rest and sleep time. Fortunately they have three on board and now it's all going well again! By the way, an autopilot keeps the boat on a fixed compass course and if there is too little speed, it has to steer a lot and can therefore overheat. Whether that is the cause here, we don’t know, but bottom line is that the second autopilot is working.


Wildlife

They are so impressed by all the wild life along the way. Many dolphins, a turtle and they also have a hitchhiker, a bird that flies with them and sometimes even sails along on the boat. But the most beautiful are the nights with the clear sky. They saw a kind of rainbow because of the moonlight and sea lighting up; they enjoyed seeing plenty of shooting stars. None of the three have found rowing at night as lonely so far.

The rhythm they now maintain is 2 hours of rowing during the day and 1 hour of rest. At night 1 hour rowing (alone) and 2 hours rest. Sleeping in that period is going well for all three. In the daily hours of rest, they snooze, eat, wash, message, call, photograph and go to the toilet (well, that is no more than a bucket actually!).

So... they're doing well. They are living their dream. The reasoning behind this is that all three of them made the choice to embark on this adventure, made the choice to actually do it, an enviable choice with a lot of courage. That's the most important thing: you always have a choice!


88 views

Recent Posts

See All
bottom of page